RODO

 

 

Zaufanie osób, których dane osobowe przetwarzamy oraz przestrzeganie przepisów prawnych dotycz─ůcych ochrony danych osobowych s─ů dla nas bardzo wa┼╝ne.

Chcieliby┼Ťmy poinformowa─ç o naszych zasadach gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przekazywania i wykorzystania danych osobowych oraz poinformowa─ç do kogo mo┼╝na si─Ö zwróci─ç w kwestiach zwi─ůzanych z danymi osobowymi.

 

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZ─äDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporz─ůdzeniem” informujemy, ┼╝e:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma

SABKOM

 

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zosta┼éy zebrane oraz zgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

 

 1. Kontakt z Administratorem

Dane kontaktowe Administratora:

- telefon +48 71 723-76-82

- e-mail biuro@sabkom.pl

- adres do korespondencji:

SABKOM

Cyprysowa 42, 55-093 Kie┼éczów

 

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zosta┼éy zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikaj─ů z wymaga┼ä prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze oraz z charakteru i zakresu dzia┼éa┼ä podejmowanych przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

 

 

 1. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe b─Öd─ů przechowywane:

 

Cel przetwarzania danych: Podj─Öcie dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia („wykonanie umowy”)

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia umowy oraz przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne roszczenia.

 

Cel przetwarzania danych: Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jako┼Ťci us┼éug)

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia („wykonanie umowy”)

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia umowy i rozlicze┼ä oraz przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne roszczenia.

 

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpo┼Ťredniego (kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpo┼Ťredniej reakcji (odpowiedzi))

podstawa prawna przetwarzania: Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

 

 

 

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne roszczenia.

W przypadku wyra┼╝enia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osob─Ö, której dane dotycz─ů, Administrator nie b─Ödzie przetwarza─ç d┼éu┼╝ej tych danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego.

 

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia („zgoda osoby, której dane dotycz─ů”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

 

Cel przetwarzania danych: Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów ksi─Ögowych oraz prowadzenie ksi─ůg rachunkowych

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia („wype┼énienie obowi─ůzku prawnego”) w zawi─ůzku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowo┼Ťci oraz w zwi─ůzku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres w którym przepisy nakazuj─ů przechowywanie ksi─ůg rachunkowych i dowodów ksi─Ögowych (tj. przez 5 lat, licz─ůc od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, którego dane dotycz─ů) oraz przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne zobowi─ůzania podatkowe.

 

Cel przetwarzania danych: Prowadzenie czynno┼Ťci serwisowych

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia („wykonanie umowy”) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia („wype┼énienie obowi─ůzku prawnego”)

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres 1 roku po terminie up┼éywu r─Ökojmi lub rozliczeniu reklamacji, a pó┼║niej przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne roszczenia.

 

Cel przetwarzania danych: Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia („wype┼énienie obowi─ůzku prawnego”)

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres 1 roku po terminie up┼éywu r─Ökojmi lub rozliczeniu reklamacji, a pó┼║niej przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö ewentualne roszczenia.

 

Cel przetwarzania danych: Wyra┼╝enie przez Klienta opinii

podstawa prawna przetwarzania: Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia („zgoda osoby, której dane dotycz─ů”)

Okres przechowywania: Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

 

Cel przetwarzania danych: Wykrywanie i zapobieganie nadu┼╝yciom

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia („wype┼énienie obowi─ůzku prawnego”)

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres trwania umowy, a pó┼║niej przez okres, po którym przedawni─ů si─Ö roszczenia wynikaj─ůce z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszcze┼ä lub zawiadamiania w┼éa┼Ťciwych organów – przez czas trwania takich post─Öpowa┼ä oraz „przez 5 lat od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i post─Öpowanie zosta┼éy ostatecznie zako┼äczone, sp┼éacone, rozliczone lub przedawnione”

 

Cel przetwarzania danych: Ustalenie, obrona i dochodzenie roszcze┼ä, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzeda┼╝ wierzytelno┼Ťci innemu podmiotowi)

podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia („prawnie uzasadniony interes administratora”) w zawi─ůzku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowo┼Ťci

Okres przechowywania: Dane s─ů przechowywane przez okres:

 • po którym przedawni─ů si─Ö roszczenia wynikaj─ůce z umowy,
 • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszcze┼ä w post─Öpowaniu cywilnym lub obj─Ötych post─Öpowaniem karnym albo podatkowym dowody ksi─Ögowe (mog─ůce zawiera─ç dane osobowe)

 

 

 • przechowywane musz─ů by─ç „przez 5 lat od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i post─Öpowanie zosta┼éy ostatecznie zako┼äczone, sp┼éacone, rozliczone lub przedawnione”,
 • przez czas, w którym Administrator mo┼╝e ponie┼Ť─ç konsekwencje prawne niewykonania obowi─ůzku, np. otrzyma─ç kar─Ö administracyjn─ů.

 

 1. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawid┼éowego dzia┼éania Administrator korzysta z us┼éug wspó┼épracuj─ůcych z nim podmiotów zewn─Ötrznych (dla przyk┼éadu: poczta, kurierzy, podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci). Dane osobowe przekazywane s─ů do podmiotów zewn─Ötrznych wy┼é─ůcznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezb─Ödne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe  podmioty zewn─Ötrzne mog─ů wykorzysta─ç wy┼é─ůcznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mog─ů by─ç przekazane nast─Öpuj─ůcym, wspó┼épracuj─ůcych z Administratorem odbiorcom:

 • podmiotom prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç pocztow─ů, kuriersk─ů i podobn─ů (np. brokerzy kurierscy) - w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • podmiotom obs┼éuguj─ůcym p┼éatno┼Ťci kartami p┼éatniczymi lub obs┼éuguj─ůcym p┼éatno┼Ťci elektroniczne – w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi tych p┼éatno┼Ťci,
 • leasingodawcom / podmiotom udzielaj─ůcym kredytu -  w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci leasingowej lub p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym,
 • wybranym podmiotom dzia┼éaj─ůcym na zlecenie Administratora przy obs┼éudze spraw ksi─Ögowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych (w tym podmiotom nabywaj─ůcym wierzytelno┼Ťci) - w zakresie niezb─Ödnym do realizacji okre┼Ťlonego celu przetwarzania,
 • podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwi─ůza┼ä informatycznych umo┼╝liwiaj─ůcych prowadzenie Administratorowi dzia┼éalno┼Ťci (dla przyk┼éadu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) - Administrator udost─Öpnia dane osobowe dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wy┼é─ůcznie w przypadku i w zakresie niezb─Ödnym do realizacji okre┼Ťlonego celu przetwarzania,
 • dostawcom rozwi─ůza┼ä s┼éu┼╝─ůcym wyra┼╝aniu/publikowaniu opinii klientów - w zakresie niezb─Ödnym do wyra┼╝enia opinii.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 Dane osobowe nie s─ů przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

 1. Prawa osoby, której dane s─ů przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody je┼╝eli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy, wynika z obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku gdy wyra┼╝enie zgody jest niezb─Ödne, aby móc przetwarza─ç dane osobowe w okre┼Ťlonym celu (np. wyra┼╝enie zgody na wykorzystywanie plików cookies), Administrator prosi o wyra┼╝enie takiej zgody. Udzielon─ů zgod─Ö mo┼╝na wycofa─ç w dowolnym momencie.

W przypadku cofni─Öcia zgody, dane nie b─Öd─ů ju┼╝ przetwarzane w zakresie jakiego dotyczy┼éa zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

Na zasadach okre┼Ťlonych w Rozporz─ůdzeniu, osobie, której dane dotycz─ů, przys┼éuguje równie┼╝ prawo ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do dotycz─ůcych jej danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych.

Je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, w dowolnym momencie mo┼╝na wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z  marketingiem bezpo┼Ťrednim.

W celu realizacji powy┼╝szych uprawie┼ä nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wiosek do Administratora za pomoc─ů wiadomo┼Ťci e-mail, listownej lub sk┼éadaj─ůc wniosek osobi┼Ťcie w siedzibie Administratora. Dane kontaktowe Administratora podane s─ů na wst─Öpie. Aby mie─ç pewno┼Ť─ç, ┼╝e osoba sk┼éadaj─ůca wiosek jest uprawniona do jego z┼éo┼╝enia, Administrator mo┼╝e prosi─ç o podanie dodatkowych informacji potwierdzaj─ůcych to┼╝samo┼Ť─ç sk┼éadaj─ůcego.

 

 

Z przepisów Rozporz─ůdzenia wynika w jakim zakresie z ka┼╝dego z tych praw mo┼╝na skorzysta─ç. Zale┼╝e─ç to b─Ödzie w szczególno┼Ťci od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powy┼╝szych praw mo┼╝na skorzysta─ç bezp┼éatnie nie cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ raz na 6 miesi─Öcy. Zgodnie z Artyku┼éem 12 Rozporz─ůdzenia je┼╝eli ┼╝─ůdania osoby, której dane dotycz─ů, s─ů ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególno┼Ťci ze wzgl─Ödu na swój ustawiczny charakter, administrator mo┼╝e pobra─ç op┼éat─Ö.

 

Osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowi─ůzek lub brak obowi─ůzku podania danych osobowych

Korzystanie z us┼éug Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotycz─ů, jest jednak zobowi─ůzana do ich podania w zwi─ůzku z:

 • zawieraniem umowy z Administratorem - w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i osoba, której dane dotycz─ů jest zobowi─ůzana do podania wymaganych danych, je┼╝eli chce zawrze─ç umow─Ö z Administratorem. Ka┼╝dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany osobie, której dane dotycz─ů. Konsekwencj─ů niepodania danych jest brak mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy.
 • realizacj─ů ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa - w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikaj─ůcym z przepisów nak┼éadaj─ůcych na Administratora obowi─ůzki przetwarzania danych osobowych (np.  w zwi─ůzku z obowi─ůzkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów ksi─Ögowych oraz prowadzenia ksi─ůg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemo┼╝liwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowi─ůzków czego konsekwencj─ů b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia umowy.

 

 1. Wykorzystanie danych w celach reklamowych

8.1 Newsletter

Nie dotyczy w SABKOM

 

8.2 Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystuj─ů pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Pliki te umo┼╝liwiaj─ů analiz─Ö sposobu u┼╝ytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przegl─ůdarki internetowej U┼╝ytkownika. Wprowadzaj─ůc odpowiednie ustawienia przegl─ůdarki mo┼╝na zablokowa─ç instalacj─Ö plików cookies – mo┼╝e to spowodowa─ç ograniczenie funkcjonalno┼Ťci strony internetowej.

Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy dzia┼éa┼ä osób odwiedzaj─ůcych, badania ich zachowania (np. otwieranie okre┼Ťlonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa┼ä, równie┼╝ wtedy gdy odwiedzaj─ů oni inne strony www b─Öd─ůce partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

 

 

8.3 Jak mo┼╝na zablokowa─ç zapisywanie plików cookies?

Aby zablokowa─ç zapisywanie ciasteczek U┼╝ytkownik powinien w przegl─ůdarce internetowej w┼é─ůczy─ç ustawienia umo┼╝liwiaj─ůce akceptacj─Ö zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgod─Ö.

Aby zaakceptowa─ç stosowanie plików cookies Administratora, blokuj─ůc jednoczenie u┼╝ycie plików cookies firm trzecich, nale┼╝y w ustawieniach przegl─ůdarki wybra─ç opcj─Ö „Blokowanie ciasteczek witryn zewn─Ötrznych podmiotów”.

 

 

8.4 Konkursy, badania rynku i badania opinii

Ka┼╝dy konkurs i akcja promocyjna posiada odr─Öbny Regulamin. W celu wzi─Öcia w nich udzia┼éu U┼╝ytkownik jest proszony o podanie wymienionych w danym Regulaminie danych osobowych oraz poprzez wyra┼╝enie zgody w tym na u┼╝ycie przez organizatora konkursu, badania rynku czy badania opinii urz─ůdze┼ä telekomunikacyjnych (numer telefonu, adres e-mail) w celu przeprowadzenia przez Administratora marketingu bezpo┼Ťredniego. Udost─Öpnione dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomienia o wygranej oraz na potrzeby badania rynku lub badania opinii U┼╝ytkownika.

Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku czy badania opinii nie s─ů udost─Öpniane osobom trzecim ani publikowane.

 

 1. Analiza internetowa

Administrator korzysta z us┼éugi analizy ogl─ůdalno┼Ťci stron internetowych Google Analytics udost─Öpnianej przez firm─Ö Google. Google Analytics analizuje zachowanie u┼╝ytkownika na stronie internetowej dzi─Öki u┼╝yciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotycz─ůce korzystania ze strony innteretowej przez u┼╝ytkownika (w┼é─ůcznie z jego adresem IP) s─ů przekazywane Google i przechowywane przez ni─ů na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b─Ödzie korzysta┼é z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez u┼╝ytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystaj─ůcych z Google Analytics oraz ┼Ťwiadczenia innych us┼éug. Google mo┼╝e równie┼╝ przekazywa─ç te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzaj─ů te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez Google dotycz─ůcych go danych w sposób i w celach okre┼Ťlonych powy┼╝ej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w formie skróconej, co uniemo┼╝liwia bezpo┼Ťrednie powi─ůzanie adresu z danym U┼╝ytkownikiem.

U┼╝ytkownik mo┼╝e zrezygnowa─ç z plików cookies wprowadzaj─ůc odpowiednie ustawienia przegl─ůdarki. Mo┼╝e to spowodowa─ç ograniczenie funkcjonalno┼Ťci strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji mo┼╝e okaza─ç si─Ö niemo┼╝liwe.

Zgod─Ö na pobieranie i gromadzenie danych osobowych mo┼╝na w ka┼╝dej chwili wycofa─ç ze skutkiem na przysz┼éo┼Ť─ç.

W celu uniemo┼╝liwienia przesy┼éania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnosz─ůcych si─Ö do korzystania przez U┼╝ytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobra─ç i zainstalowa─ç w przegl─ůdarce wtyczki blokuj─ůce dost─Öpne pod nast─Öpuj─ůcym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 1. Pliki logu serwera

Przegl─ůdarka internetowa udost─Öpnia dane o dzia┼éaniach u┼╝ytkownika na stronach internetowych Administratora, które s─ů zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawieraj─ů nast─Öpuj─ůce dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilo┼Ť─ç danych, a tak┼╝e informacje o wersji produktu stosowanej przegl─ůdarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której u┼╝ytkownik zosta┼é przekierowany),.

Rekordy danych pliku logu serwera s─ů poddawane analizie w celu usuwania b┼é─Ödów, zarz─ůdzania wydajno┼Ťci─ů serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie b─Öd─ů wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywo┼éuj─ůcych wobec osoby, której dane dotycz─ů skutki prawne w tym do profilowania.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mog─ů zawiera─ç linki (odno┼Ťniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia┼éaj─ů niezale┼╝nie od Administratora i nie s─ů w ┼╝aden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przej┼Ťciu na inne strony, zapozna─ç si─Ö z ich w┼éasnymi politykami dotycz─ůcymi prywatno┼Ťci. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zasady post─Öpowania z danymi w ramach tych stron.

 

 

 

ZAPOZNAJ SI─ś Z NASZYMI WITRYNAMI:Skontaktuj si─Ö z nami


SABKOM
Cyprysowa 42, 55-093 Kiełczów

TEL. 71 723-76-82
TEL.Kom. +48 881 252 753

WSPARCIE: serwis@sabkom.pl
MARKETING: handel@sabkom.pl
BIURO: biuro@sabkom.pl